สุภาภรณ์ ธีระจันทร์

สุภาภรณ์ ธีระจันทร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2531

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : อิทธิพลของศาสนาต่อการควบคุมภาวะเจริญพันธุ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีภาคใต้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :