สุภรต์ จรัสสิทธิ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 53-57)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : เครือข่ายทางสังคมและสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยในจังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :