สุพัฒนา เปรมใจ

สุพัฒนา เปรมใจ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


peke48@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : แบบแผนและความแตกต่างในสาเหตุการตายของวัยรุ่นไทย ระหว่างปี พ.ศ.2503-ปี พ.ศ.2552
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :