สุพร สุขีบุญ

สุพร สุขีบุญ

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2540

ข้อมูลติดต่อ


-
01-9265631
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Influencing The Adoption Of Female Sterili-Zation Among Postpartum Women Who Desire No More Children At Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :