สุพรรณี นวลนาค

สุพรรณี นวลนาค

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความพร้อมของครอบครัวชนชั้นกลางในการถ่ายทอดเพศศึกษาแก่ลูก:การศึกษาระดับลึกในกลุ่มผู้เป็นมารดา ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :