สุนทร วิชิตอักษรพงศ์

สุนทร วิชิตอักษรพงศ์

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 21-25)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2529

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การวิเคระห์ภาวะตาย และการใช้บริการสาธารณสุขของคนชนบทในจังหวัดนครสวรรค์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :