สุธรรม นันทมงคลชัย

สุธรรม นันทมงคลชัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2541

ข้อมูลติดต่อ


-
(02)412-0076-9 ต่อ 1216
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาการย้ายถิ่นออกจากกรุงเทพมหานครในช่วงปี2518-2523 และปี 2528-2533
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :