สุทธิดา ช่างสม

สุทธิดา ช่างสม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความต้องการแรงงานทดแทนของครัวเรือน เมื่อมีสมาชิกวัยแรงงานย้ายถิ่นออกชั่วคราว
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :