สุดารัตน์ อูปสาแก้ว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลติดต่อ


sudarat.saoo@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ผลกระทบของความเปราะบางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากรต่อการเป็นหนี้นอกระบบของครัวเรือนเกษตรกรไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assistant Professor Manasigan Kanchanachitra
ที่ปรึกษาร่วม :
External :