สุดารัตน์ ธีระวร

สุดารัตน์ ธีระวร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


-
(01) 698-2466, (073)-214-200 ต่อ 113
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ตัวกำหนดปัจจัยด้านการใช้บริการอนามัยแม่และเด็กที่มีผลกระทบต่อการตายของทารกชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :