สุดารัตน์ ธีระวร

สุดารัตน์ ธีระวร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2532

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ทัศนคติของนักเรียนชั้น ม.6 ต่อการอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนไทยมุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :