สุชิตา มานะจิตต์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลติดต่อ


s.manajit@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : CONSUMPTION PATTERNS OF OLDER PERSON HOUSEHOLDS IN THAILAND
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Asst. Prof. Dr.Bhubate Samutachak
ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Dr. Patama Vapattanawong, Asst. Prof. Dr. Marc Voelker
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article
 
Manajit, S., Samutachak, B., & Voelker, M. (2020). Socio-Economic Determinants of Consumption Patterns in Thailand. Asia-Pacific Social Science Review20(2).