สุชาติ หาญมนตรี

สุชาติ หาญมนตรี

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


chartishere@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การเติบโตมาพร้อมเอชไอวี : ประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่น ที่มีเอชไอวีมาตั้งแต่แรกเกิด
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :