สุชาดา ทวีสิทธิ์

สุชาดา ทวีสิทธิ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2529

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ของแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :