สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์

สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 21-25)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2530

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรวัยเด็กเล็ก : ศึกษาเฉพาะมารดาที่คลอดบุตรคนแรก
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :