สุจิตรา ภูเก้าล้วน

สุจิตรา ภูเก้าล้วน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2539

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : พฤติกรรมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดกระบี่
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :