สุจิตรา นิลเลิศ

สุจิตรา นิลเลิศ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2538

ข้อมูลติดต่อ


-
(035) 578-203 082-2538979 (มือถือ)
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการอุปถัมภ์จากบุตรกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยในชนบท จังหวัดสุพรรณบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Buppha Sirirassamee
ที่ปรึกษาร่วม :
External :