สุจิตรา คูวัฒนะศิริ

สุจิตรา คูวัฒนะศิริ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2529

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาวะโภชนาการบุตร และพฤติกรรมการใช้อาหารเสริมของมารดาเด็กวัยก่อนเรียน จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :