สุคนธา มหาอาชา

สุคนธา มหาอาชา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลติดต่อ


sukhonta@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : กลไกของปัจจัยทางครอบครัวและศาสนาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเพื่อสังคมของวัยรุ่นไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Sirinan Kittisuksathit
ที่ปรึกษาร่วม :
External :