สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ

สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2531

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีผลต่อการยกระดับชีวิตของผู้ย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ ตามสัญญาจ้างระยะสั้น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :