สุกัญญา ไพศาลธรรม(สิงห์ชม)

สุกัญญา ไพศาลธรรม(สิงห์ชม)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2537

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทในจังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :