สุกัญญา จงถาวรสถิต

สุกัญญา จงถาวรสถิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550

ข้อมูลติดต่อ


sukanyac8@gmail.com
02-4664747, 08 95371809(มือถือ)
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นและพฤติกรรม เจริญพันธุ์:กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : PIMONPAN ISARABHAKDI
ที่ปรึกษาร่วม : AREE JAMPAKLAY, BARBARA ENTWISLE, CHIRAYATH M. SUCHINDRAN
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Sukanya Chongthawonsatid,Pimonpan Isarabhakdi,Aree Jampaklay,Barbara Entwisle,Chirayath M. Suchindran.
The Relationship between Migration and Timing of Birth in Nang Rong, Thailand.. Journal of Population and Social Studies . (in press)
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS