สิรินทร์ญา ไข่เขียว

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลติดต่อ


sirinya-k@hotmail.com
-
Thailand