สิรินทร์ญา ไข่เขียว

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลติดต่อ


sirinya-k@hotmail.com
-
Thailand