สิรินทร์ญา ไข่เขียว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


sirinya_k@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความต้องการการช่วยเหลือของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ตามลำพัง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร. ศุทธิดา ชวนวัน
External : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล