สิทธิชาติ สมตา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลติดต่อ


sittichatsomta@gmail.com
-
-

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการอยู่อาศัยที่ผู้มีสถานภาพปัจจุบันสมรสแยกกันอยู่ของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assistant Professor Dr.Bhubate Samutachak
ที่ปรึกษาร่วม :
External :