สิงหา ธนศุภานุเวช

สิงหา ธนศุภานุเวช

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลติดต่อ


chalalaio_oi@yahoo.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่ทำงานกับไม่ได้ทำงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :