สาวิตรี ทยานศิลป์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549

ข้อมูลติดต่อ


sawitri_nung@yahoo.com
850473917
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : อิทธิพลของความรู้สึกผูกพันกับพ่อแม่และกับเพื่อน ต่อการเริ่มใช้ยาเสพติดของเยาวชนชายไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc. Prof. Dr. Chai Podhisita
ที่ปรึกษาร่วม : Assoc. Prof. Dr. Sureeporn Punpuing, Assoc. Prof. Dr. Mark Vanlandingham
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์:
– Narirat Jitramontree and Sawitri Thayansin. 2013. Social Welfare for Older Persons in Thailand: Policy and Recommendation. Journal of Public Health and Development. 11(3): 39-47. September – December 2013.
– ดารุณี จงอุดมการณ์, รุจา ภู่ไพบูลย์, ระพีพรรณ คำหอม, จิตตินันท์ เดชะคุปต์, จินตนา วัชรสินธุ์, วรรณี เดียวอิศเรศ, ถวัลย์ เนียมทรัพย์, สาวิตรี ทยานศิลป์, อัจฉรียา ปทุมวัน, ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล, นิทัศน์ ภัทรโยธิน, และเดชาวุธ นิตยสุทธิ. 2560. การรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย: การวิจัยเชิงคุณภาพ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม). หน้า 14-29.
– จิราภรณ์ สำเภาทอง, สาวิตรี ทยานศิลป์ และอธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล. 2561. ความสัมพันธ์ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนและครอบครัวของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารเกษมบัณฑิต. ปีที่ 19 ฉบับที่พิเศษ มีนาคม 2561. หน้า 15-28.
– รุจา ภู่ไพบูลย์, ดารุณี จงอุดมการณ์, จินตนา วัชรสินธุ์, วรรณี เดียวอิศเรศ, ถวัลย์ เนียมทรัพย์, สาวิตรี ทยานศิลป์, อัจฉรียา ปทุมวัน, จิตตินันท์ เดชะคุปต์, นิทัศน์ ภัทรโยธิน, เดชาวุธ นิตยสุทธิ, ระพีพรรณ คำหอม, และทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล. 2561. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยตามวงจรชีวิตครอบครัว: การศึกษาเบื้องต้น. วารสารประชากรศาสตร์. ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2561. หน้า 58-71.
– ศิริยุภา วรชินา, สาวิตรี ทยานศิลป์, และปิยะธิดา ขจรชัยกุล. 2561. การศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อความสามารถทางพหุปัญญา ในเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ที่เป็นเด็กด้อยโอกาสจังหวัดสุรินทร์. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. ปีที่ 13 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม-กันยายน 2561. หน้า 44-55.
– อุทุมพร ศรีเขื่อนแก้ว, อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล และสาวิตรี ทยานศิลป์. 2561. ความสัมพันธ์ระหว่างความสุข ความรอบรู้ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 7(2), 76-95.
– รชฏ มงคล, อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, และสาวิตรี ทยานศิลป์. 2561. การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์. ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (ตุลาคม 2561). หน้า 63-79.
– อัญชลี สรรพตานนท์ และสาวิตรี ทยานศิลป์. 2562. ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี ในครอบครัวข้ามรุ่นและครอบครัวเดี่ยว จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารพิกุล. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2562). หน้า 63-79 หน้า 161-178.
– รุจา ภู่ไพบูลย์, เดชาวุธ นิตยสุทธิ, วรรณี เดียวอิศเรศ, ดารุณี จงอุดมการณ์, ระพีพรรณ คำหอม, จิตตินันท์ เดชะคุปต์, จินตนา วัชรสินธุ์, ถวัลย์ เนียมทรัพย์, สาวิตรี ทยานศิลป์, และทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิลล์. 2563. การพัฒนาแบบวัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มี.ค.63). หน้า 26-37. 
– สาวิตรี ทยานศิลป์, จิตตินันท์ เดชะคุปต์, นิทัศน์ ภัทรโยธิน และรุจา ภู่ไพบูลย์. 2564. การให้ความหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยในกรุงเทพมหานคร. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564. 
 
Area of your interest:
– Skipped Generation Family and Grandparents Raising Grandchildren
– Aging and Intergenerational Studies
– Family Well-being, Family Stability, and Social Security
– Family and Community Support for the Elderly