สวรรยา (เปรมทิพย์ ) สิริภคมงคล (คงเปรี้ยว)

สวรรยา (เปรมทิพย์ ) สิริภคมงคล (คงเปรี้ยว)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2538

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของพ่อในการป้องกันโรคเอดส์: ศึกษาในโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 8จังหวัดนครสวรรค์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :