สวรรยา ศิริภคมงคล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลติดต่อ


nksawanya2004tamo@gmail.com
849721884
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยของเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินในประเทศไทย และ ผลกระทบต่อภาวะน้ำหนักเกินที่มีต่อภาวะความดันโลหิตสูง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Yothin Sawangdee
ที่ปรึกษาร่วม : Asst. Prof. Dr. Umaporn Pattaravanich, Dr. Aroonsri Mongkolchati
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์

1. Siriphakhamongkhon, Sawanya & Sawangdee, Yothin & Pattaravanich, Umaporn & Mongkolchati, Aroonsri. (2016). Determinants and Consequences of Childhood Overweight: Health Status and the Child's School Achievement in Thailand. Journal of Health Research. 30. 10.14456/jhr.2016.23.

2. Sawanya Siriphakhamongkhon, Samran Siriphakhamongkhon.(2017). Factors Affecting Knowledge and Preventive Behaviors of Influenza among the Clients in Nakhon Sawan Province. 11 ( 2) :1-10.

3. Sawanya Siriphakhamongkhon, Issara Siramaneerat, Samran Siriphakhamongkhon.(2017). The comparison of preventive behavior of influenza virus among outpatients with and without chronic diseases in Nakhon Sawan province.  JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC 7 KHON KAEN . 25( 3):1-10.

4. Sawanya Siriphakhamongkhon, Samran Siriphakhamongkhon. (2019). Socio- Demographic and Health Factors Influencing on Preventive Behavior of Influenza Virus in Patients with Diabetes in Nakhon Sawan Province. Journal of Disease and Health Risk DPC.3, 12(2), 26-40. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/ index.php/JDPC3/article/view/208523

5. Farid Agushybana, Issara Siramaneerat, Wannisa Raksamat, Sawanya Siriphakhamongkhon.(2018). Population-Based Survey of Exclus.ive Breastfeeding in Indonesia: A Secondary Analysis. Pacific Rim Int J Nurs Res  22 (1):6-17.

6. Farid Agushybana, Issara Siramaneerat, Arga Nugraha, Sarinthorn Mungkhamanee,  Sawanya Siriphakhamongkhon, Jadsada Udompittayason.(2018). Desired Numbers of Children and Related Factors among Adolescents in Indonesia. Mediterranean Journal of Social Sciences. 9( 5):53-62.

7. Sawat Apiwachaneewong, Sawanya Siriphakhamongkhon, Samran Siriphakhamongkhon. (2019).Structural Equation Model for Female Youth Drinking Prevention in Region Public Health Region 3. Journal of Health Science. 28 (1):4-13.

8. Samran Siriphakhamongkhon. Sawanya Siriphakhamongkhon.(2020).Structural equation model for prevention of newcomer alcohol consumption among teenagers in a community under Public Health Region 3.Disease Control Journal.46(1):11-19.

9. Ongate, P., Apiwachaneewong, S., & Siriphakhamongkhon, S. (2020). Scenario of the Prevention and Control of Diseases for Primary Care Unit in the Next Decade (A.D.2019-2028): Region Public Health 3rd. Journal of Disease and Health Risk DPC.3, 14(1), 55-67. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/ index.php/ JDPC3/ article/view/240535

Area of your interest:
HEALTH  , COVID-19