สมศักดิ์ สุหร่ายพรหม

สมศักดิ์ สุหร่ายพรหม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547

ข้อมูลติดต่อ


-
22430848
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : พฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อสุขภาพาของวัยรุ่นพื้นที่ศีกษาในโครงการกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :