สมลักษณ์ วชิรพัฒนภูมิ

สมลักษณ์ วชิรพัฒนภูมิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2529

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความพอใจในโอกาสก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของผู้ย้ายถิ่น จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกรุงเทพฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :