สมญัติ คำปาละ

สมญัติ คำปาละ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


-
(02) 982-6822, (09) 166-4208
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สารเสพติดของวัยรุ่นอเมริกัน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :