ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล

ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 21-25)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2521

ข้อมูลติดต่อ


-
-
-

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในแรงงานของสตรีกับภาวะเจริญพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :