ศุภชัย ธูปทอง (เจนสาริกิจ)

ศุภชัย ธูปทอง (เจนสาริกิจ)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


kidtungna_mai@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ครัวเรือนเกษตรกรไทยกับหนี้นอกระบบ:กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร. จรัมพร  โห้ลำยอง
External : อาจารย์ ดร. ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ