ศุภจรี วงศ์รัตนโชคชัย  (วจีภิวัฒน์)

ศุภจรี วงศ์รัตนโชคชัย (วจีภิวัฒน์)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2533

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศ และโรคเอดส์ : การศึกษานักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :