ศุภกร ศรีศักดา

ศุภกร ศรีศักดา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2529

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมในแรงงานสตรีที่แต่งงานแล้วในเขตเมืองและชนบท
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :