ศุทธิดา ชวนวัน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


sutthida.chu@mahidol.edu
66817057615
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การคาดประมาณจำนวนศตวรรษิกชนและผู้สูงอายุวัยปลายในประเทศไทย : แนวโน้มความยืนยาวของชีวิตเมื่อสูงวัยจาก 2503 ถึง 2553
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Prof. Emeritus Dr. Pramote Prasartkul
ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Emeritus Dr. Aphichat Chamratrithirong, Prof. Dr. Patama Vapattanawong, Prof.Dr. Charles Hirschman
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Publications:
1. Chuanwan, S. & Prasartkul, P. (2020). Verification of reported age of centenarians in 
Thailand. Journal of Population and Social Studies, 28(4), 348 – 360. 
Chuanwan, S. & Prasartkul, P. (2020). The optimum size of population for Thailand. Journal of 
Demography, 36(1), 1-16.
2. Prasartkul, P. Thaweesit, S. & Chuanwan, S. (2019). Prospects and Contexts of Demographic 
Transitions in Thailand. Journal of Population and Social Studies, 27 (1), 1 -22. DOI: 10.25133/JPSSv27n1.001.
 
Area of your interest:
Demography, Population ageing