ศุทธิดา ชวนวัน

ศุทธิดา ชวนวัน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2548

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : รูปแบบการอยู่อาศัยของสตรีโสดสูงอายุในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Publications:
1. Chuanwan, S. & Prasartkul, P. (2020). Verification of reported age of centenarians in 
Thailand. Journal of Population and Social Studies, 28(4), 348 – 360. 
Chuanwan, S. & Prasartkul, P. (2020). The optimum size of population for Thailand. Journal of 
Demography, 36(1), 1-16.
2. Prasartkul, P. Thaweesit, S. & Chuanwan, S. (2019). Prospects and Contexts of Demographic 
Transitions in Thailand. Journal of Population and Social Studies, 27 (1), 1 -22. DOI: 10.25133/JPSSv27n1.001.
 
Area of your interest:
Demography, Population ageing