ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2537

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความแตกต่างในความสำเร็จของการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านพัฒนาภาคเหนือ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :