ศิรินทร์ภรณ์ อัจจิมางกูร

ศิรินทร์ภรณ์ อัจจิมางกูร

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 33-37)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2535

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับโรคพิษสารหนูกับการบริโภคน้ำของบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี:ศึกษาในชุมชนหนึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :