ศิริกุล พงศ์หล่อพิศิษฏ์ (เดชาคณิต)

ศิริกุล พงศ์หล่อพิศิษฏ์ (เดชาคณิต)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2548

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความมั่งคั่งของครัวเรือนกับโอกาสของการศึกษาต่อเนื่องในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียนในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :