ศิราวรรณ เตียวเจริญโสภา  (ศิริไชยบูลย์วัฒน์)

ศิราวรรณ เตียวเจริญโสภา (ศิริไชยบูลย์วัฒน์)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

ข้อมูลติดต่อ


tsirawan@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ภาวะการครองโสดถาวรของคนไทยมุสลิม พ.ศ.2513-2543
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :