ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545

ข้อมูลติดต่อ


patama.vap@mahidol.ac.th
+66 2 4410201-4 ext.510
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความแตกต่างในความยืนยาวชีวิตของผู้สูงอายุไทย, พ.ศ.2507-2543
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Prof. Emeritus Dr. Pramote Prasartkul
ที่ปรึกษาร่วม : Assoc.Prof.Dr. Varachai Thongthai, Prof. Dr. Alan Noel Gray
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Publications:
See from IPSR Faculty Member's webpage
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/StaffProfile.aspx?TypeId=33&StaffId=519
 
Area of your interest:
Mortality, Demography of Ageing, Population Projection