ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


chardsumon@gmail.com
813995215
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ตัวกำหนดการทำงานของผู้หญิงระดับจังหวัด:การศึกษาวิเคราะห์ตามหมวดอาชีพ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Kritaya Archavanitkul
ที่ปรึกษาร่วม : Assoc.Prof.Dr.Yothin Sawangdee, Assoc. Prof. Dr. Sureeporn Punpuing, Prof. Emeritus Dr. Churnrurtai Kanchanachitra
External :