ศักดิ์สายันต์ (สายันต์) ใยสามเสน

ศักดิ์สายันต์ (สายันต์) ใยสามเสน

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 33-37)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : กลุ่มการเมืองกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาชนบทภาคเหนือ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :