ศักดิ์พิสุทธิ์ อัครสิริธีรกุล

ศักดิ์พิสุทธิ์ อัครสิริธีรกุล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความคาดหวังของวัยรุ่นที่มีต่อการเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :