ศราวุฒิ ศรีทอง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลติดต่อ


nungsatick@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การออมของครัวเรือนภาคเกษตรกรรม ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์  ภัทรวาณิชย์
External : อาจารย์ ดร. ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ

แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา


ได้รับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2557