ศรัณยา สุจริตกุล

ศรัณยา สุจริตกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลติดต่อ


-
087-1692476
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ระยะเวลาย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินครัวเรือนในระบบ เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Sureeporn Punpuing
ที่ปรึกษาร่วม :
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Saranya Sucharitakul, Sureeporn Punpuing.
Migration Duration and Household Asset chgange.. Sri Lanka Journal of Population studies . Volume 12+-14,February 2011,pp.32-54. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล :