วไลพรรณ สกุลพงศ์ (อภิวัชรางกูล)

วไลพรรณ สกุลพงศ์ (อภิวัชรางกูล)

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 33-37)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2539

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการประกันสุภาพ โดยความสมัครใจของประชาชน:กรณีศึกษาในชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :