วุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์

วุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


tookcare @yahoo.com
(044) 441-548, (09) 944-1513
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยกำหนดและความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :